มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581301201
นางสาวกฤติยาภรณ์ ติคำรัมย์ 
2
581301202
นางสาวกัญญาพัทธ กล้วยกลาง 
3
581301203
นายจตุพล หมั่นกิจ 
4
581301204
นางสาวจินตนา ลาภเกิด 
5
581301205
นางสาวจิราพร โสดา 
6
581301207
นายชัยวุธ ปานพิลา 
7
581301208
นางสาวณัฏฐา สวัสดิ์เอื้อ 
8
581301209
นางสาวณัฐฐาพร ธุระธรรม 
9
581301211
นายธารากรณ์ แสงแพง 
10
581301212
นายธีรพัฒน์ บุญพรหม 
11
581301213
นายนพรัตน์ โทนชัยภูมิ 
12
581301214
นางสาวนัฐมล มาดินดำ 
13
581301215
นายบุญกรอง นิลสมัคร 
14
581301216
นางสาวเบญจมาศ คุ้มโนนคร้อ 
15
581301218
นายประกาศิต กุนหนองแดง 
16
581301219
นายปิยะฉัตร อ่อนชัย 
17
581301220
นางสาวพรนิภา ชำนาญดี 
18
581301221
นายพีรพงษ์ สิทธิเวช 
19
581301222
นางสาวฟ้าทิพย์ โกสิงห์ 
20
581301224
นางสาวรชนีกร ลาภแก้ว 
21
581301225
นางสาวรัตนา สุริยา 
22
581301227
นางสาววรรณิศา ภูจอมผา 
23
581301228
นายวัชรานนท์ แหล่พั่ว 
24
581301229
นายวุฒิชัย นิลขัน 
25
581301230
นางสาวศิริลักษณ์ ตุละพิพาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
581301231
นายสหภาพ วงษ์แก้ว 
27
581301233
นางสาวสุชานาถ ภูสีฤทธิ์ 
28
581301234
นางสาวสุนันทา โกสุม 
29
581301235
นางสาวสุนิตา โชคโปรด 
30
581301237
นางสาวแสงรัศมี เจริญยิ่ง 
31
581301239
นางสาวอรทัย ประจำเมือง 
32
581301240
นางสาวอรสา วิจิตร 
33
581301241
นายอลังการณ์ โพธิสา 
34
581301243
นางสาวอุมาภร อาจอารัญ 
35
581301245
นางสาวสุจิตรา พันธ์รักษา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................