มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581304101
นางสาวเกศมณี ฝาชัยภูมิ 
2
581304103
นางสาวเจนจิรา ชายันติ 
3
581304104
นายเฉิดชัย ธงชัย 
4
581304106
นางสาวนุชนารถ พรมล้า 
5
581304107
นายบุญฤทธิ์ สาระคำ 
6
581304110
นายยศพร พลรัตน์ 
7
581304112
นายวัชระพงษ์ ฟากวิลัย 
8
581304113
นางสาววิจิตรา พันลำ 
9
581304114
นายวิษณุ ไปนาน 
10
581304116
นายศราวุธ สูงเดช 
11
581304119
นางสาวสุชาดา ฉอสันเทียะ 
12
581304120
นายเสถียรพงษ์ เหลานอก 
13
581304121
นางสาวอภันตรี พิมพ์สราญ 
14
581304122
นายชนวิทย์ สีหาบุตร 
15
581304123
นางสาวเจือจันทร์ สมอาจ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................