มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581304101
นางสาวเกศมณี ฝาชัยภูมิ 
2
581304103
นางสาวเจนจิรา ชายันติ 
3
581304104
นายเฉิดชัย ธงชัย 
4
581304106
นางสาวนุชนารถ พรมล้า 
5
581304107
นายบุญฤทธิ์ สาระคำ 
6
581304108
นางสาวปภาพิชญ์ พงศนันทน์ 
7
581304110
นายยศพร พลรัตน์ 
8
581304112
นายวัชระพงษ์ ฟากวิลัย 
9
581304113
นางสาววิจิตรา พันลำ 
10
581304114
นายวิษณุ ไปนาน 
11
581304116
นายศราวุธ สูงเดช 
12
581304119
นางสาวสุชาดา ฉอสันเทียะ 
13
581304120
นายเสถียรพงษ์ เหลานอก 
14
581304121
นางสาวอภันตรี พิมพ์สราญ 
15
581304122
นายชนวิทย์ สีหาบุตร 
16
581304123
นางสาวเจือจันทร์ สมอาจ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................