มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581201101
นางสาวกนกภรณ์ พันไชย 
2
581201102
นางสาวกนกวรรณ นีระพันธุ์ 
3
581201103
นางสาวกนกวรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 
4
581201104
นางสาวกมลรัตน์ พูลสวัสดิ์ 
5
581201105
นางสาวกังสดาล ศรีมนตรีสง่า 
6
581201106
นายกิติพันธ์ จานเก่า 
7
581201107
นางสาวกุลกาญจน์ กาญจนะ 
8
581201109
นางสาวจรรยาพร พันธ์วัฒน์ 
9
581201110
นางสาวจริญญา จันไข 
10
581201111
นางสาวจันทมณี อินไชยา 
11
581201112
นางสาวจารวี เชิดรำ 
12
581201113
นางสาวจิตตราภรณ์ เรือนใส 
13
581201114
นางสาวจิราพร สุดตะนา 
14
581201115
นางสาวจุฑามณี คุณสุนทรกิจ 
15
581201116
นางสาวจุฑามาศ ประเสริฐสังข์ 
16
581201117
นางสาวจุฑามาศ ชำนาญศรี 
17
581201118
นางสาวเจตสุภา มากกว่าวงค์ 
18
581201119
นางสาวเจนจิรา ชาปาน 
19
581201120
นางสาวฉัตรเพชร แซ่คู 
20
581201121
นางสาวฉัตรฤดี แสงคำ 
21
581201122
นางสาวฉัตรวรินทร์ หอมสมบัติ 
22
581201123
นางสาวชญานันท์ คงบุญวาท 
23
581201126
นางสาวชัญญา กองศรี 
24
581201127
นางสาวฐิติมา ปัญญา 
25
581201128
นางสาวฐิติยา ชูเนตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
581201130
นางสาวณัฐพร ขันจันทึก 
27
581201131
นางสาวณัฐมล นิสีดา 
28
581201132
นางสาวณัฐวดี เจริญสมบัติ 
29
581201133
นางสาวดลหทัย บุญโพธิ์ 
30
581201134
นางสาวทิพวรรณ ปากแข็ง 
31
581201135
นางสาวทิพวรรณ หินดี 
32
581201136
นางสาวธมนธร ชาลีวรรณ 
33
581201137
นางสาวธราชล ทองวงษา 
34
581201139
นางสาวนฤมล แนวสวัสดิ์ 
35
581201140
นางสาวนลินี เทินสระเกษ 
36
581201141
นางสาวนวลฉวี จันทชารี 
37
581201142
นางสาวนัฐริกา วรรณวิชิต 
38
581201143
นางสาวนัตลี แอนเดอร์สัน 
39
581201145
นางสาวนันทกร แสนราชา 
40
581201146
นางสาวนิตยา ราชโคตร์ 
41
581201150
นางสาวประวีณทิพย์ บุญธรรม 
42
581201151
นางสาวปรัตน์ญา สุรินทะราช 
43
581201153
นางสาวปวิดา ชอมขุนทด 
44
581201154
นางสาวปัณฑารีย์ นามบุดดี 
45
581201155
นางสาวปานตะวัน บุตุธรรม 
46
581201156
นางสาวพนิดา พิมขวัญ 
47
581201157
นางสาวรวิสรา บรรลือ 
48
581201158
นางสาวรัตนาภรณ์ สรวงชัยภูมิ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................