มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581201201
นางสาวปิยวรรณ สุขวรรณ 
2
581201202
นางสาวเปรมสุดา สระเสียงดี 
3
581201203
นางสาวพจนี งามแฉล้ม 
4
581201204
นางสาวพรชนก ลาพ้น 
5
581201205
นางสาวพรชิตา จันทะบูลย์ 
6
581201206
นางสาวพรนภา สีดา 
7
581201207
นายพรประเสริฐ แก้วคำ 
8
581201208
นางสาวพรพิมล ภู่เกตุ 
9
581201209
นางสาวพัชรี ภูสดศรี 
10
581201210
นางสาวพัชรีภรณ์ นาคสุด 
11
581201215
นายภานุวัฒน์ ท้ายเรือคำ 
12
581201216
นางสาวมลิวัลย์ แก้วพิทูล 
13
581201217
นางสาวมาริษา ลิลาด 
14
581201218
นางสาวโยทะกา ดาทอง 
15
581201220
นางสาวรุ่งรักษณ์ หมื่นหน้า 
16
581201222
นางสาววนาลี ศรีวรรณะ 
17
581201223
นางสาววนิดา นามบุตร 
18
581201224
นางสาววรรณวิษา โล่ห์ทอง 
19
581201225
นางสาววารุณี นามศรี 
20
581201226
นางสาววาสนา ไกสร 
21
581201227
นายศตวรรษ ผาระนัด 
22
581201228
นางสาวศรัญญา ผดุงธรรม 
23
581201229
นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์ประสาร 
24
581201230
นางสาวศิริโสภา ชะโร 
25
581201231
นางสาวศุภนันท์ บุญวิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
581201232
นางสาวสนิดา สะอาด 
27
581201233
นางสาวสมฤดี บุญเลี้ยง 
28
581201234
นางสาวสร้อยเพชร แก้วแสนเมือง 
29
581201235
นางสาวสุกัลยา ทองจำรูญ 
30
581201236
นางสาวสุชาวดี ทับศิลา 
31
581201237
นางสาวสุธิดา เประกันยา 
32
581201238
นางสาวสุธิษา พรมเวียง 
33
581201239
นางสาวสุนิสา แวววับ 
34
581201240
นางสาวสุภลักษณ์ ศรีวะรมย์ 
35
581201241
นางสาวสุรัตน์วดี ครุฑนอก 
36
581201242
นางสาวสุลารักษ์ วังวิสัย 
37
581201243
นางสาวสุวรรณณา ชาดา 
38
581201244
นางสาวเสาวลักษณ์ เขียวมัง 
39
581201245
นางสาวโสภิดา กิจขุนทด 
40
581201246
นางสาวหยาดฟ้า นาเจริญ 
41
581201248
นางสาวอภิญญา ข้องนอก 
42
581201251
นางสาวอรยา ชินคีรี 
43
581201252
นายอาดัม บาโง 
44
581201253
นางสาวอิงธิดา ยืนสุข 
45
581201254
นายอิศรา กงพะลี 
46
581201255
นางสาวอุบลพรรณ ทิพกุล 
47
581201256
นางสาวอุไรวรรณ ถาพิลา 
48
581201257
นางสาวปัทมาวดี ท่อนคำ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................