มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต กลุ่ม 2
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581701104
นางสาวนฤมล เพชรนอก 
2
581701107
นางสาวพรประทาน ปราบนอก 
3
581701108
นายวรวัฒน์ นิสาภัย 
4
581701109
นายวรัญญ ศรีมะนาว 
5
581701110
นางสาวสุธาสินี ธงน้อย 
6
581701111
นายเสฏฐวุฒิ หล่าไธสง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................