มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581702103
นายเฉลิมพร บุญมาตย์ 
2
581702112
นายนาวี มาตย์ไตร 
3
581702113
นายนิติพงศ์ สู่หญ้านาง 
4
581702117
นางสาวพรวิภา วงศ์คง 
5
581702122
นายศิริศักดิ์ ละมายสิงห์ 
6
581702126
นางสาวแสงฝาง เงาชัยภูมิ 
7
581702127
นายอุเทน บัวสุวรรณ์ 
8
581702128
นายสุวิทย์ รอบรู้ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................