มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581702103
นายเฉลิมพร บุญมาตย์ 
2
581702104
นายชูเกียรติ ราชบาศรี 
3
581702106
นายต้นตระการ อินทร์วิชา 
4
581702107
นายทินนรัตน์ บูขุนทด 
5
581702108
นายธนกฤต รักษ์มณี 
6
581702110
นายธนพล ลีลา 
7
581702113
นายนิติพงศ์ สู่หญ้านาง 
8
581702114
นายปณิธาน ชำนาญราช 
9
581702117
นางสาวพรวิภา วงศ์คง 
10
581702118
นายพีระพล บุตรเขียว 
11
581702121
นายวิสันต์ ฝาชัยภูมิ 
12
581702122
นายศิริศักดิ์ ละมายสิงห์ 
13
581702125
นายสุจินดา โชคบำรุง 
14
581702126
นางสาวแสงฝาง เงาชัยภูมิ 
15
581702127
นายอุเทน บัวสุวรรณ์ 
16
581702131
นายชาญณรงค์ แสวงสุข 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................