มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม 2
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581702104
นายชูเกียรติ ราชบาศรี 
2
581702106
นายต้นตระการ อินทร์วิชา 
3
581702107
นายทินนรัตน์ บูขุนทด 
4
581702110
นายธนพล ลีลา 
5
581702114
นายปณิธาน ชำนาญราช 
6
581702118
นายพีระพล บุตรเขียว 
7
581702125
นายสุจินดา โชคบำรุง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................