มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581303102
นางสาวกาญจนา สีแสง 
2
581303103
นายกำพล หอมวงค์ 
3
581303104
นายเกษมสันต์ ปานพิลา 
4
581303105
นายเกียรติศักดิ์ สุจริต 
5
581303108
นายจิรัฎฐ์ ตระกูลพร 
6
581303112
นางสาวชโลธร เขื่องถุ่ง 
7
581303113
นายฐิตินันท์ พรมมา 
8
581303115
นางสาวดวงธิดา ผิวงาม 
9
581303117
นางสาวน้ำทิพย์ นาคส้มป่อย 
10
581303118
นางสาวนิสา วิชิ 
11
581303119
นางสาวบังอร พงษ์อุดทา 
12
581303121
นางสาวปิยธิดา สมานหมู่ 
13
581303122
นางสาวพรทิพย์ อินอุ่นโชติ 
14
581303123
นางสาวพิกุล อินธิลาด 
15
581303124
นางสาวแพรวพลอย แดวขุนทด 
16
581303125
นายภาคภูมิ ฤาชา 
17
581303126
นางสาวมนัสนันท์ วงษ์เจริญ 
18
581303127
นายยุทธชัย แผลงศาสตรา 
19
581303128
นางสาวลลิตา อาจกล้า 
20
581303130
นายวรากร ยนต์ลอย 
21
581303131
นายวัชรพล ฟองแพร่ 
22
581303132
นางสาววันวิสา อาจฤทธิ์ 
23
581303133
นายวิษณุ หิรัญชาติ 
24
581303134
นางสาวศุภลักษณ์ ดวงภา 
25
581303135
นายสิทธิพร ต่อสกุล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
581303136
นางสาวสุณิษา คุ้มไข่น้ำ 
27
581303137
นางสาวสุนิตา พลยศ 
28
581303139
นายสุริยะ จันโสภา 
29
581303144
นายอัษฎางค์ หมู่วรรณ 
30
581303146
นางสาวอาริสา ป้องขันธ์ 
31
581303148
นางสาวนุจรี เหขุนทด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................