มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581303201
นางสาวกาญจนา มูลไธสง 
2
581303203
นายเกรียติศักดิ์ สะวันนา 
3
581303206
นางสาวจารุพิชญา เทพที 
4
581303207
นายจิรวัฒน์ ครองเกษม 
5
581303208
นายจิราคม สิทธิพานิช 
6
581303209
นางสาวเจนจิรา จิตรพิลัย 
7
581303211
นางสาวชลิตา กิ่งนอก 
8
581303212
นางสาวญานิศา หาญแท้ 
9
581303213
นายณัฐการ ด่านลำมจาก 
10
581303214
นายณัฐวุฒิ สร้อยจรุง 
11
581303215
นายธนาธร บึงชัยภูมิ 
12
581303217
นายนิวาสน์ ชนะภัย 
13
581303220
นายปิ่นมนัส ฤทธิ์กำลัง 
14
581303221
นายพงศ์พล สิงห์นิมิตตระกูล 
15
581303223
นายพิสิทธิ์ มาสี 
16
581303224
นายไพรัช ลาดนอก 
17
581303226
นางสาวมาริษา วันสีแก้ว 
18
581303227
นายรัฐธรรมนูญ วิชาเย็น 
19
581303228
นายลิขิต ทองแม้น 
20
581303229
นางสาววรัญญา แก่นกระโทก 
21
581303230
นายวสันต์ ทุมแก้ว 
22
581303231
นางสาววันวิสา เวียงสีมา 
23
581303232
นางสาววิภาพร ลาพานิชย์ 
24
581303234
นางสาวสโรชา พิพิจกุล 
25
581303235
นายยสินทร มิ่งโอโล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
581303236
นางสาวสุดารัตน์ จันทรปาน 
27
581303237
นางสาวสุปราณี หนุนนัด 
28
581303238
นางสาวสุภาพร สุวรรณปะโต 
29
581303239
นางสาวเสาวลักษณ์ ไชโย 
30
581303241
นายอรรถพล ผุดผ่อง 
31
581303242
นางสาวอัญณิกา ตรีธันวา 
32
581303244
นายอาทิชัย เวชสุวรรณ 
33
581303245
นายอานุภาพ ศรีจันทร์ 
34
581303246
นายอิทธิพล มาชัยภูมิ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................