มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581601109
นายชินวัตร ขอสินกลาง 
2
581601111
นายณัฐพงษ์ พรมลา 
3
581601115
นางสาวเบญจวรรณ กองทุ่งมน 
4
581601116
นางสาวปิยะมาศ ศรีลาชัย 
5
581601118
นางสาวพัชรมณฑ์ ชัยศรี 
6
581601121
นายพินิจพงษ์ รักษาภักดี 
7
581601125
นางสาววัลยา นาคนชม 
8
581601126
นายวิศรุต เพียรสูงเนิน 
9
581601134
นางสาวอาภาภรณ์ เด่นประยูร 
10
581601135
นางสาวพรพิมล บมขุนทด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................