มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581601104
นายเจษฏ์ตระภูมิ ศิลป์ประกอบ 
2
581601106
นายชนาธิป เกษามา 
3
581601109
นายชินวัตร ขอสินกลาง 
4
581601110
นางสาวชุติมา โพธิ์ไทรย์ 
5
581601111
นายณัฐพงษ์ พรมลา 
6
581601115
นางสาวเบญจวรรณ กองทุ่งมน 
7
581601116
นางสาวปิยะมาศ ศรีลาชัย 
8
581601118
นางสาวพัชรมณฑ์ ชัยศรี 
9
581601121
นายพินิจพงษ์ รักษาภักดี 
10
581601122
นายพีระชัย บัณฑิตไพฑูรย์ 
11
581601125
นางสาววัลยา นาคนชม 
12
581601126
นายวิศรุต เพียรสูงเนิน 
13
581601134
นางสาวอาภาภรณ์ เด่นประยูร 
14
581601135
นางสาวพรพิมล บมขุนทด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................