มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581601115
นางสาวเบญจวรรณ กองทุ่งมน 
2
581601121
นายพินิจพงษ์ รักษาภักดี 
3
581601125
นางสาววัลยา นาคนชม 
4
581601126
นายวิศรุต เพียรสูงเนิน 
5
581601134
นางสาวอาภาภรณ์ เด่นประยูร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................