มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581503101
นางสาวกมลชนก แตงทรัพย์ 
2
581503104
นายคณิต หล้าเหลา 
3
581503106
นางสาวฉัตรชนก สันเสนาะ 
4
581503107
นายชัชรินทร์ อ่อนบัตร 
5
581503109
นายณัฐพงษ์ ยืนชีวิต 
6
581503110
นางสาวณัฐริกา สายราม 
7
581503111
นายแทนไท สิงหราช 
8
581503112
นายธีระวัฒน์ ประทุมทา 
9
581503113
นายนิฐิพงษ์ ขันแก้ว 
10
581503115
นายพิชาญ รุ่งโรจน์ 
11
581503116
นางสาวมณฑิการ์ โพชะกะ 
12
581503117
นายรัฐพงศ์ ยงขามป้อม 
13
581503118
นายวรัตถ์ อาจกล้า 
14
581503119
นายวิชญ์เวธน์ รุ่งแสงสว่าง 
15
581503121
นายศุภชัย นาโหว่ 
16
581503122
นางสาวสุทธิดา สร้อยสิงห์ 
17
581503124
นายอนุศักดิ์ วงษาบุตร 
18
581503125
นางสาวอรทัย กรุงนอก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................