มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581503202
นางสาวกัญญรัตน์ ไชยธรรม 
2
581503203
นางสาวเกษร เดือดขุนทด 
3
581503204
นายจรูญ แบบทอง 
4
581503206
นางสาวชญาสินี พิลาบุตร 
5
581503208
นายณรงฤทธิ์ ปราบภัย 
6
581503209
นายณัฐพงษ์ เสนาหมื่น 
7
581503210
นางสาวณัฐวรรณ นิลพงษ์ 
8
581503211
นายธนกฤต ดอกพงษ์กลาง 
9
581503214
นายพงศธร แพ่งพนม 
10
581503216
นางสาวมัณทนา เวียนขุนทด 
11
581503217
นางสาวรุ่งรัตน์ พลีพรม 
12
581503218
นายวัชรพงษ์ แสงภักดี 
13
581503221
นายศุภวัฒน์ ฤาเพียร 
14
581503222
นางสาวสุวิมล บุญเฮ้า 
15
581503223
นางสาวหัทยา โพนนางาม 
16
581503224
นางสาวอภิญญา กอนไธสง 
17
581503225
นายอรรถเมธ ตะโกนา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................