มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 3
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581503301
นายกฤตนู ไวยมาตร์ 
2
581503303
นายเกียรติศักดิ์ ไชยคำภา 
3
581503305
นางสาวจุฑามาศ บุญมา 
4
581503307
นายชัยนันท์ จันทร์โฉม 
5
581503308
นายณัฏฐกิตติ์ เลี้ยงพรหม 
6
581503309
นางสาวณัฐพร ทองศรี 
7
581503310
นายทัชชาวิทย์ เถาว์ทิพย์ 
8
581503311
นางสาวธัญญรัตน์ คงโนนกอก 
9
581503312
นายนันทวัฒน์ แยกสูงเนิน 
10
581503313
นายเนติพงษ์ เต้หนองเป็ด 
11
581503315
นายภัทรพล จันทร์กลิ่น 
12
581503316
นางสาวมัทนีย์ ทองตัน 
13
581503317
นางสาวไรวินท์เวธนี เผ่าชัย 
14
581503318
นางสาววันนิสา แพวขุนทด 
15
581503319
นางสาววีนัส จ้งจันสี 
16
581503320
นายศาสตรายุทธ พุกหน้า 
17
581503321
นายสมคิด ศรีเพ็ชร์ 
18
581503324
นายอภิรักษ์ เสลาชัย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................