มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 4
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581503401
นายกฤติน มาด้วง 
2
581503402
นายกัมปนาท ฝ่ายบุญ 
3
581503403
นายเขตต์ สีมาพล 
4
581503404
นายจิรดิษฐ์ ขุนแท้ 
5
581503405
นางสาวจุฑารัตน์ สุนทราวันต์ 
6
581503407
นายชาญณรงค์ แสงแก้ว 
7
581503409
นายณัฐพล สีล้อม 
8
581503410
นางสาวทิพรัตน์ นามะโต 
9
581503411
นายธิติวุฒิ แก้วทน 
10
581503412
นายนิกร หงษ์พิพิธ 
11
581503413
นางสาวประกายเดือน สียางนอก 
12
581503414
นายพลากร โพธิ์เข็ม 
13
581503415
นายภานุวัฒน์ ประดับคำ 
14
581503416
นายรัฐกิจ โคตรเมือง 
15
581503417
นายวรเทพ กรุงนอก 
16
581503419
นายวีรวัฒน์ จงหมายกลาง 
17
581503420
นายศุภชัย ชาติไทย 
18
581503421
นายสหพันธ์ ซื่อสัตย์ 
19
581503422
นางสาวหนึ่งฤดี ปะมาคะโม 
20
581503425
นายอาทิตย์ ศรีพล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................