มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พลศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581504101
นายกฤษฎา แลดไธสง 
2
581504102
นายกฤษณะ นิมมา 
3
581504104
นางสาวจริยาภรณ์ พลสิทธิ์ 
4
581504105
นายจักรกฤษณ์ วงศ์ศรีแก้ว 
5
581504106
นางสาวจินดารัตน์ ปะตาทะยัง 
6
581504108
นายชลัมพล พลไร่ 
7
581504109
นายชาญวิทย์ ทองแสง 
8
581504110
นางสาวณัฐสุดา ใหม่คามิ 
9
581504112
นายธีรเจต เสี้ยมแหลม 
10
581504113
นายปฏิภาณ วัดทุ่งใหญ่ 
11
581504114
นายพงษ์ศักดิ์ รักดี 
12
581504115
นายพัฒนาวา พลยางนอก 
13
581504117
นายราชัน หาวิชา 
14
581504118
นายวันชัย ขอนบกลาง 
15
581504119
นายวิญญารัตน์ ปิยะขาม 
16
581504120
นายวิทยา พุทธวงศ์ 
17
581504122
นายศราวุฒิ อ่านดอน 
18
581504123
นายสราวุฒิ รองชัยภูมิ 
19
581504125
นายสิรภพ แถมโพธิ์ 
20
581504126
นางสาวสุจิตรา ยศรุ่งเรือง 
21
581504127
นายสุพจน์ อินทรจักร์ 
22
581504129
นายอภิสิทธิ์ หงษ์ทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................