มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พลศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581504201
นายกฤษฎา ฮวดเจริญ 
2
581504202
นายกิตติพันธ์ อ่อนธานี 
3
581504204
นายจักรกฤษณ์ เพิ่มยินดี 
4
581504206
นางสาวจีรนันท์ พันธ์ยาง 
5
581504207
นายฉัตรชัย สัมลี 
6
581504208
นายชลิต กระจงกลาง 
7
581504209
นายชูศักดิ์ สัจจะสังข์ 
8
581504210
นายดนุนัย พุทธิวงศ์ 
9
581504211
นายธนพงษ์ ครอบบัวบาน 
10
581504212
นายธีรไนย รินลา 
11
581504213
นางสาวผกามาศ สัจจธง 
12
581504214
นางสาวพรพิมล พลเสน 
13
581504215
นายภูชิต ใหม่โพธิ์กลาง 
14
581504217
นายวัชระ อือนอก 
15
581504218
นางสาววิชชุดา คำโส 
16
581504219
นายวิทยา ธรรมประโชติ 
17
581504220
นายวิรัตน์ กำเนิดกาลึม 
18
581504221
นายวุฒิพงษ์ ฦาชา 
19
581504223
นายสหรัฐ คำนกขุ้ม 
20
581504224
นายสาริน ดวงตา 
21
581504225
นายสิรินทร์ หาญจ่า 
22
581504226
นางสาวสุชานาถ เมืองซอง 
23
581504228
นายอภิสิทธิ์ บุระสิทธิ์ 
24
581504229
นายอัษฎา ฉลองชัย 
25
581504230
นายอุดมวัฒน์ ปัตเตย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................