มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581506102
นางสาวกุลสตรี พันธ์สูงเนิน 
2
581506103
นายจตุพร กลยนี 
3
581506104
นางสาวจีรวัฒน์ ถนัดเลื่อย 
4
581506105
นางสาวเจตฎาพร พุดทรา 
5
581506106
นายชญานนท์ เนื่องวรรณะ 
6
581506107
นางสาวณัฐกาญจน์ เขียวปาน 
7
581506108
นางสาวณัฐริกา ภู่ประกิจ 
8
581506109
นางสาวทัศรัณญา ทุมนัส 
9
581506110
นางสาวธิดารัตน์ ลาภเกิด 
10
581506111
นายนรินทร์ ตรงกลาง 
11
581506112
นางสาวนิตยา เกื้อหนุน 
12
581506113
นางสาวนิภาพรรณ แสนเดช 
13
581506114
นายปกรณ์ หลาบนอก 
14
581506115
นางสาวพนิดา เจริญเกียรติ 
15
581506116
นางสาวพิไลวรรณ บัติสูงเนิน 
16
581506117
นางสาวเมธาวี โลหิตไทย 
17
581506118
นางสาวลดามาศ จันทร์นิยม 
18
581506119
นางสาววิภาภรณ์ อ่างบุญมี 
19
581506121
นางสาวศิริลักษณ์ แก้วดอนรี 
20
581506122
นางสาวสุกัญญา หนันเผือก 
21
581506123
นายหรรษดล นุสนธ์ 
22
581506124
นายอภิสิทธิ์ บุตรโคตร 
23
581506125
นางสาวอรยา ยศรุ่งเรื่อง 
24
581506126
นางสาวอัจฉราพร คำภิเนตร 
25
581506127
นายอำนาจ ขยันการ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................