มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581506201
นางสาวขจิตมณี ลาภเจริญ 
2
581506202
นางสาวจินดารัตน์ เสนนอก 
3
581506203
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสว่าง 
4
581506204
นางสาวเจนจิรา กาชัย 
5
581506205
นางสาวชนิษฐา พรมมาวันนา 
6
581506206
นางสาวณัฐณิชา ศรีระกิ่ง 
7
581506207
นางสาวณัฐวดี บำรุงกลาง 
8
581506208
นางสาวทุติมา เปรี้ยวกระโทก 
9
581506210
นางสาวนรินทร อินธิศร 
10
581506211
นางสาวนิตยา ทูลไธสง 
11
581506212
นายเนติพงษ์ ขาวหยวก 
12
581506213
นางสาวปาลิตา มาราช 
13
581506214
นางสาวพรสุพัตรา ผาปาน 
14
581506215
นายภัทรชนน บุญไธสง 
15
581506217
นางสาววรกมล กันฟัน 
16
581506218
นางสาววิลานี แก้วยางนอก 
17
581506219
นางสาวศิริขวัญ พึ่งกุศล 
18
581506220
นางสาวสาลี่ พรีพรม 
19
581506222
นายอนิวัฒน์ เมมาสี 
20
581506223
นางสาวอมรรัตน์ แทนไทย 
21
581506225
นางสาวอัญชลี สาเสนา 
22
581506226
นางสาวเอมอัชนา มุทาวัน 
23
581506227
นางสาวกาญจนาวดี ไชยสงค์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................