มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 3
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581506301
นางสาวการะเกด อุ่นอุรา 
2
581506302
นางสาวขนิษฐา จิตแสง 
3
581506303
นางสาวจิราพร เทศน้อย 
4
581506304
นางสาวจุฬารักษ์ พรมสมบัติ 
5
581506305
นางสาวแจ่มจันทร์ ศรีโยธี 
6
581506306
นางสาวชุตินันท์ เปรมโยธิน 
7
581506307
นางสาวณัฐธิดา มูลศรีแก้ว 
8
581506308
นายดิษฐกาล พลภักดี 
9
581506309
นางสาวธิดารัตน์ ป้องขันธ์ 
10
581506310
นายธีรวัฒน์ ยศรุ่งเรือง 
11
581506311
นายนัฐวุฒิ ชมกุล 
12
581506312
นางสาวนิตยา รูปคม 
13
581506313
นางสาวเบญจมาศ รุดโถ 
14
581506315
นายพันธ์เทวนพ นาสมใจ 
15
581506316
นางสาวมณีวรรณ ประทายนอก 
16
581506317
นางสาวรุ่งรวิน ภิราษร 
17
581506318
นางสาววิชุดา ลารัตน์ 
18
581506319
นายศักดิ์สิทธิ์ ชัยทิพย์ 
19
581506320
นางสาวศิริพร ลานสันเทียะ 
20
581506321
นางสาวสิริยากร สมบัติหลาย 
21
581506322
นางสาวเสาวลักษณ์ แสงรักษา 
22
581506323
นางสาวอภิญญา ภักดิ์สงศรี 
23
581506324
นางสาวอรณี เงาปัชชา 
24
581506325
นางสาวอัจฉรา โหน่งวัน 
25
581506326
นายอัษฎาวุธ โสรส 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................