มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581507102
นางสาวกรวิกา ชำนาญพล 
2
581507103
นางสาวงามตา แนนไธสง 
3
581507105
นางสาวเจนจิรา ศรีแก้ว 
4
581507106
นางสาวชิตชนก แข็งแอ 
5
581507108
นางสาวดลฤดี โคตะ 
6
581507109
นางสาวทิพย์สุดา เพชรประไพ 
7
581507111
นางสาวนัทมน คุณเทียน 
8
581507112
นางสาวนิศาชล แก้วสลับ 
9
581507114
นางสาวปาริฉัตร มิ่งแก้ว 
10
581507115
นางสาวพรเทวา หนันเมา 
11
581507116
นางสาวแพรวพรรณ อินทร์มา 
12
581507117
นางสาวภัทรียา คณิตไธสง 
13
581507118
นางสาวเยาวลักษณ์ อินทรกำแหง 
14
581507119
นายวรพล บัวชุม 
15
581507120
นางสาววิภาวรรณ คำใสย์ 
16
581507121
นายศานติบูรณ์ ประกอบผล 
17
581507122
นางสาวศิริลักษณ์ อาจศึก 
18
581507124
นางสาวสุดารัตน์ ชัยเพชร 
19
581507125
นางสาวสุพรรณิกา สุหญ้านาง 
20
581507126
นางสาวอภิญญา ชาญฉลาด 
21
581507127
นางสาวอารียา วรศรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................