มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581507201
นางสาวกนิษฐา สุวรรณนิตย์กุล 
2
581507202
นางสาวกาญจนา วงศ์กาฬสินธุ์ 
3
581507203
นางสาวจณิตา สนธิ 
4
581507205
นายเฉลิมราษฎร์ ชาลีเขียว 
5
581507207
นางสาวณัฐมณี สียางนอก 
6
581507208
นางสาวดวงฤทัย การเกตุ 
7
581507209
นายธนากร พันหนอง 
8
581507210
นายธีรนันท์ กล้าหาญ 
9
581507211
นายนันทยศ หาปัญณะ 
10
581507212
นางสาวนุชจรี บุตรดี 
11
581507213
นายปฏิรูป เชษฐนอก 
12
581507214
นางสาวปาริฉัตร สุปัญญา 
13
581507215
นายพิชิตพล อิ่งแก้ว 
14
581507216
นางสาวภัณฑิรา มีสำราญ 
15
581507218
นายรณชัย พลทามูล 
16
581507219
นางสาววรรณิสา นิลโอโล 
17
581507221
นางสาวศิราณี เสนนอก 
18
581507222
นางสาวศิริลักษณ์ สีดาแก้ว 
19
581507223
นางสาวสาริณีย์ ยุนสระน้อย 
20
581507224
นางสาวสุทธนุช อินศิริ 
21
581507226
นางสาวอรัญญา ปรางค์ชัยภูมิ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................