มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 3
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581507301
นางสาวกมลพร บุญเพ็ชร 
2
581507302
นางสาวเกวลี วัจนา 
3
581507303
นางสาวจินตนา บุดดาหวัง 
4
581507304
นางสาวจุฑามาศ อิ้วจันทึก 
5
581507305
นายชาญวิทย์ หงษ์ศรี 
6
581507306
นายณัฐกานต์ โด่งพิมาย 
7
581507307
นางสาวณัฐลดา กิ่งชัย 
8
581507309
นางสาวธัญลักษณ์ มาลาศรี 
9
581507310
นางสาวนภาพร อุตส่าห์การณ์ 
10
581507311
นางสาวนิรุวรรณ เนติรัตน์ 
11
581507312
นางสาวบุตรศยากรณ์ สถิตย์ธรรม 
12
581507313
นางสาวปวีณา โชคทวี 
13
581507314
นางสาวเปรมฤทัย พัดตาสิงห์ 
14
581507315
นางสาวเพ็ญนภา อุดมพร 
15
581507316
นางสาวภัทรา สมน้อย 
16
581507318
นางสาวลัดดาวัลย์ ประมูลใหม่ 
17
581507319
นางสาววราภรณ์ บุญสา 
18
581507320
นางสาวศศิประภา พลทองมาก 
19
581507321
นางสาวศิริพร ศรีดร 
20
581507322
นางสาวศิริวรรณ โนนกระโทก 
21
581507323
นางสาวสุกัญญา เบ้าเฟื้อย 
22
581507324
นายสุทธิพจน์ บัวทอง 
23
581507325
นางสาวอภิชยา นุ่มเหล็ก 
24
581507326
นางสาวอาทิตยา ประทุมชัย 
25
581507328
นางสาวกาญจนา มาตย์วังแสง 
26
581507329
นางสาวปิยวดี ศรีภูธร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................