มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581501101
นางสาวกชนันท์ หอมมาก 
2
581501102
นางสาวกาญจนา แฝงโพธิ์ 
3
581501103
นางสาวขวัญครู แผลงรักษา 
4
581501104
นางสาวจันทิมา อุตรา 
5
581501105
นางสาวจินตนา ทัดเที่ยง 
6
581501106
นางสาวเจนจิรา พาน 
7
581501107
นางสาวชลิตา สาสีเสาร์ 
8
581501108
นางสาวณฐพรรณ คำอุด 
9
581501109
นางสาวณัฐมน โคตรภูเขียว 
10
581501110
นางสาวธนิดา นวลปักษี 
11
581501111
นางสาวนัดดา รุ่งเรือง 
12
581501112
นางสาวเบญจพร จอดนอก 
13
581501114
นางสาวปัณฑารีย์ เกิ่งไพบูลย์ 
14
581501115
นางสาวพิมลรัตน์ ชัยมีแรง 
15
581501116
นางสาวมัทนา ยงคง 
16
581501117
นางสาวรัตติยากร ศรีโคตร 
17
581501118
นางสาวลมัย เหล่าภักดี 
18
581501119
นางสาววรวรรณ นาทสูงเนิน 
19
581501120
นางสาววิภาดา สียางนอก 
20
581501121
นางสาวศิริผกา ทิพย์คูนอก 
21
581501122
นางสาวสาวิตรี ศรีไตรภพ 
22
581501124
นางสาวสุทธินันท์ ปลื้มญาติ 
23
581501126
นางสาวอนงค์นัฐ พัฒนแสง 
24
581501127
นายอิทธิ มาสงค์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................