มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581501201
นางสาวกนกรัตน์ เจริญดี 
2
581501202
นางสาวกาญจนา ยอดธง 
3
581501203
นางสาวจริญญา เย้ยกระโทก 
4
581501204
นางสาวจิดาภา โยทะการี 
5
581501206
นางสาวเจนจิรา แสงเดือน 
6
581501209
นางสาวณัฐวิภา ศรีสวัสดิ์ 
7
581501210
นางสาวธิดารัตน์ เหลาลา 
8
581501211
นางสาวนุชลี มั่งคั่ง 
9
581501212
นางสาวเบญจวรรณ เขียงเขียว 
10
581501214
นางสาวปิยะกาญจน์ ขอสุข 
11
581501215
นางสาวภัทราวดี ศรีวงษ์ชัย 
12
581501217
นางสาวรินนา ชำนาญ 
13
581501218
นางสาววนิดา พิเศษฤทธิ์ 
14
581501219
นางสาววริยา จุลนันท์ 
15
581501220
นางสาวศศินา แก้วมา 
16
581501221
นางสาวศิริรัตน์ ศรีถาน 
17
581501222
นางสาวสิริยากร มานะสุวรรณศรี 
18
581501223
นางสาวสุณิสา หอมสมบัติ 
19
581501224
นางสาวสุนันทา สีดาพันธ์ 
20
581501227
นางสาวอินทิรา อาจธานี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................