มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 3
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581501301
นางสาวกัลยาวดี วาปีโส 
2
581501302
นางสาวขนิษฐา พงษ์จิตภักดี 
3
581501303
นางสาวจริยา สีกา 
4
581501304
นางสาวจิตติมา ทาพิลา 
5
581501305
นางสาวจุฑารัตน์ ประทัศสานัง 
6
581501306
นางสาวชนิสรา พลแสน 
7
581501307
นางสาวชุติมา หมู่ศิริ 
8
581501310
นางสาวนริศา วิชัยพล 
9
581501311
นางสาวบงกชกร อินศร 
10
581501312
นางสาวเบ็ญญา บุญครอง 
11
581501313
นางสาวปวีณา ที่รัก 
12
581501314
นางสาวพรพรรณ เมยขุนทด 
13
581501316
นางสาวรัชดาภรณ์ การัมย์ 
14
581501317
นางสาวรุ่งจิราภรณ์ สาลาด 
15
581501318
นางสาววรรณภา หอมแพงไว้ 
16
581501320
นางสาวศิราณี โกสมสัย 
17
581501321
นางสาวสโรชา กุมภาว์ 
18
581501322
นางสาวสิริยากร หล่อนจำปา 
19
581501323
นางสาวสุดาพร อินธิฤทธิ์ 
20
581501324
นางสาวสุนิษา ชาติแก้ง 
21
581501325
นางสาวสุวนันท์ เดชขุนทด 
22
581501326
นางสาวอรวรรณ ขลังวิชา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................