มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581505101
นางสาวกชกร คำบา 
2
581505102
นางสาวกรกนก ตะไก่แก้ว 
3
581505103
นางสาวขนิษฐา อันทะปัญญา 
4
581505105
นางสาวเจนจิรา แสนบุญ 
5
581505106
นายชยานันต์ ตาละบูรณ์ 
6
581505108
นางสาวณัฐชา อุทัยรัตน์ 
7
581505109
นายดลสิทธิ์ ถนอมผล 
8
581505110
นางสาวนนทรี พลโดด 
9
581505111
นายนิพัทธ์ พลราชม 
10
581505113
นางสาวปริมญาพร ศิริเม 
11
581505115
นางสาวพราวตา เพียทา 
12
581505117
นางสาวภัทรา บัวแดง 
13
581505119
นางสาววรัญญา ตู้พิมาย 
14
581505120
นางสาววิสุดา ป้านภูมิ 
15
581505121
นางสาวสไบทิพย์ หิรัญเกิด 
16
581505122
นางสาวสิริยากร ดวงจิตร 
17
581505123
นางสาวสุดารัตน์ โด่งพิมาย 
18
581505124
นางสาวสุวัจณี ดาวกงแก้ว 
19
581505127
นางสาวอารียา ทามณี 
20
581505128
นางสาวพรสุดา นนตานอก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................