มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581505201
นางสาวกชกร ลำเหลือ 
2
581505202
นายกฤษณะ จันนวล 
3
581505204
นางสาวจุฑามาศ ขุนนนท์ 
4
581505205
นายชนะพล ศรีโพนทอง 
5
581505206
นางสาวชลธิชา ใจปัญญา 
6
581505207
นางสาวณัฎฐณิชา ดิษยวนิช 
7
581505208
นางสาวณัฐธิดา วงศ์พรหม 
8
581505209
นางสาวทิพปภา บุญโนนแต้ 
9
581505210
นางสาวนภัสวรรณ หารวาระ 
10
581505211
นางสาวนุชจรีย์ สิงห์ทอง 
11
581505212
นางสาวประนิดา ปรางชัยภูมิ 
12
581505213
นายปริเยศ ปาทา 
13
581505214
นางสาวพรพิมล ต่อชาติ 
14
581505215
นางสาวพริตรา คุ้มโพธิ์น้อย 
15
581505216
นางสาวพีรดา เชียจอหอ 
16
581505217
นายยุทธชัย ราษีสวย 
17
581505218
นางสาววนิดา จุลนาค 
18
581505219
นางสาววรินทร พิทักษ์ 
19
581505220
นางสาวศศิมาพร เบียดขุนทด 
20
581505221
นางสาวสรัลนุช สอนผักแว่น 
21
581505222
นางสาวสุจิตรา มงคลศรี 
22
581505223
นางสาวสุนิสา การะเกษ 
23
581505224
นางสาวแสงดาว ปลอดโคกสูง 
24
581505225
นายอภิสิทธิ์ ขันนอก 
25
581505226
นางสาวอาระยา จะชาลี 
26
581505227
นางสาวอุมาพร ตะกิ่มนอก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................