มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 3
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581505301
นางสาวกนกวรรณ สมเสนาะ 
2
581505305
นางสาวชนิดา กุลโคก 
3
581505306
นางสาวชวัลพร ทะลาไธสง 
4
581505307
นางสาวฐิตาพร หาญรบ 
5
581505309
นางสาวธัญญาศิริ โสภางค์ 
6
581505310
นางสาวนันท์นภัส แกขุนทด 
7
581505311
นางสาวบุษกร เถื่อนกลาง 
8
581505312
นางสาวประภัสรา ทองบาน 
9
581505314
นางสาวพรวิภา หมั่นนอก 
10
581505315
นายพิเชษฐ์ คินขุนทด 
11
581505316
นายภัควัฒน์ ใจเย็น 
12
581505317
นางสาวยุวธิดา ดวงจันทร์ 
13
581505318
นางสาววนิดา ดีปะวี 
14
581505319
นางสาววิชชุตา ลาปะ 
15
581505321
นางสาวสิรินทรา บุญพิมพ์ 
16
581505322
นางสาวสุชาดา แสงสาคร 
17
581505323
นางสาวสุภาพร คำภาว์ 
18
581505324
นางสาวโศภิดา เสาะสาย 
19
581505325
นางสาวอัญชลี พรมตา 
20
581505326
นางสาวอาริญา ประสานศักดิ์ 
21
581505327
นางสาวเอื้อยตะวัน สอนกุดตุ้ม 
22
581505328
นางสาวศิรประภา จรรยาวัฒน์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................