มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581502101
นางสาวกนกทิพย์ ศรีวิเศษ 
2
581502104
นางสาวกุสุมา บุญทา 
3
581502105
นางสาวจันทร์จิรา ประดับคำ 
4
581502106
นางสาวเจนจิรา ชานนตรี 
5
581502107
นางสาวณัฐนารี เขียวอาสา 
6
581502109
นายนพชัย ป้านภูมิ 
7
581502110
นางสาวนุชนาฎ ตวนชัยภูมิ 
8
581502111
นางสาวบุษราคัม สืบสุโท 
9
581502112
นายปริญญา เกิดศิริ 
10
581502113
นางสาวปาริชาติ พรมแพน 
11
581502115
นายพุทธรัตน์ เรียกจำรัส 
12
581502116
นายภานุวัฒน์ คำแท่ง 
13
581502117
นางสาวมาริษา รังษี 
14
581502118
นางสาวรัชฎา พูลสำลี 
15
581502119
นายบุริณภัทร โพธิ์ศรี 
16
581502120
นางสาววารุณี เข็มพันธ์ 
17
581502122
นางสาวศิริยาภรณ์ ใจดี 
18
581502123
นางสาวโศจิรัตน์ อาจแก้ว 
19
581502124
นายสุขสันต์ แก้วแก่นจันทร์ 
20
581502126
นางสาวอรพรรณ จันทร์ยอย 
21
581502127
นางสาวอัญมณี บุษย์ศรี 
22
581502128
นางสาวอินธิรา กิ่งก้าน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................