มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581502201
นางสาวกมลชญา ม่วงรอด 
2
581502202
นางสาวกวินนา พีชัยภูมิ 
3
581502203
นายกิตตินันท์ นามสูงเนิน 
4
581502204
นายโกศล อัตศรี 
5
581502205
นายจิรพงศ์ เม้ามีศรี 
6
581502206
นางสาวช่อผกา ครองสถาน 
7
581502207
นายณัฐพล เจตกาลบุญชู 
8
581502208
นางสาวธมลวรรณ น้อยผล 
9
581502209
นางสาวนรินทร ภิญโยดม 
10
581502210
นางสาวบุญญิสา เจริญใจ 
11
581502211
นายประกร สวาสดี 
12
581502213
นางสาวปิยะธิดา ชัยพรมมา 
13
581502214
นางสาวพวงเพชร ก่อบุญ 
14
581502215
นางสาวเพชรรัตน์ โชคสุจริต 
15
581502216
นางสาวภาวิณีย์ ทนน้อย 
16
581502217
นางสาวรักษณาลี จิตรโคตร 
17
581502218
นายรัฐพล เพียซ้าย 
18
581502219
นายวัฒนชัย สุนาอาจ 
19
581502220
นางสาววิภารัตน์ ปัญญาแจ้ง 
20
581502221
นางสาวศรีไพร สาพิราช 
21
581502222
นางสาวศิริรัตน์ ประทีปเมือง 
22
581502223
นางสาวสุกัญญา ฤากำลัง 
23
581502224
นางสาวสุทธินี รจิตานนท์ 
24
581502225
นางสาวเสาวลักษณ์ ประจงเศษ 
25
581502226
นางสาวอรยา ชัยโยบัว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
581502227
นางสาวอาภากร วันทาเขียว 
27
581502228
นางสาวเอสินี อ่อนชำนิ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................