มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 3
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
581502301
นางสาวกฤติมา สียางนอก 
2
581502302
นางสาวกัญญารัตน์ ลาปะ 
3
581502303
นายกิตติพงษ์ เคยชัยภูมิ 
4
581502304
นายจักรภพ อุปโท 
5
581502305
นางสาวจิราภรณ์ หงส์ชั้น 
6
581502306
นางสาวฐิติยาพร กลิ่นศรีสุข 
7
581502308
นางสาวธัญญารัตน์ จันคง 
8
581502310
นางสาวอริสรา เวียงยูร 
9
581502311
นายปรัชญา ฟุ้งบัณฑิตสกุล 
10
581502312
นางสาวปาริชาติ นนตีนอก 
11
581502314
นางสาวพัชรี เข้มจัตุรัส 
12
581502315
นางสาวภรณ์ไพลิน ศรีจันทร์ 
13
581502316
นายมานะชัย คุณอุดม 
14
581502317
นางสาวรักษิณา ดาโสม 
15
581502318
นางสาวลัดดาพร เยี่ยมโกศรี 
16
581502319
นายวัฒนา ขวกเขียว 
17
581502320
นางสาววิสุดา ชนะชัย 
18
581502321
นางสาวศศิธร โกมาร 
19
581502322
นางสาวศิริวรรณ ชำนินอก 
20
581502323
นางสาวสุกานดา สุขอ้วน 
21
581502324
นางสาวสุธาทิพย์ ภิรมย์ขวัญ 
22
581502325
นางสาวอนุสรา บุบผาลา 
23
581502326
นางสาวอรอุมา ฦาแรง 
24
581502328
นางสาวฑิชากร ไชยพิมพา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................