มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สห.พญาแล58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582620101
นายกำจัด มอญจัตุรัส 
2
582620103
นายธนกร ใจชัยภูมิ 
3
582620106
นางสาวชัญญาพัทธ์ ใจเด็ด 
4
582620109
นายณภัทร มีสุวรรณ 
5
582620111
นางสาวนพรัตน์ นาคศิริ 
6
582620112
นางสาวนภัส เชื้ออาสา 
7
582620116
นางปราณี มีสุวรรณ 
8
582620117
นางสาวผุสดี จู้สันเทียะ 
9
582620119
ดาบตำรวจพิทยาคม แก้วทน 
10
582620123
นางวนัสนันทร์ เทพศิริ 
11
582620125
นายสมนึก ประสานเนตร 
12
582620128
นายสุเทพ ม่วงเพ็ชร 
13
582620129
นางสุธิดา แซ่ลิ้ม 
14
582620133
นางสาวอนุสรา เทพศิริ 
15
582620141
นางสาวรัตน์ธาพร เสมียนชัย 
16
582620142
นางสาวรุ่งทิวา สุขนาแซง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................