มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สห.พญาแล58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582620101
นายกำจัด มอญจัตุรัส 
2
582620103
นายธนกร ใจชัยภูมิ 
3
582620106
นางสาวชัญญาพัทธ์ ใจเด็ด 
4
582620109
นายณภัทร มีสุวรรณ 
5
582620111
นางสาวนพรัตน์ นาคศิริ 
6
582620112
นางสาวนภัส เชื้ออาสา 
7
582620116
นางปราณี มีสุวรรณ 
8
582620117
นางสาวผุสดี จู้สันเทียะ 
9
582620119
ดาบตำรวจพิทยาคม แก้วทน 
10
582620125
นายสมนึก ประสานเนตร 
11
582620128
นายสุเทพ ม่วงเพ็ชร 
12
582620129
นางสุธิดา แซ่ลิ้ม 
13
582620141
นางสาวรัตน์ธาพร เสมียนชัย 
14
582620142
นางสาวรุ่งทิวา สุขนาแซง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................