มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สห.พญาแล58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582620129
นางสุธิดา แซ่ลิ้ม 
2
582620142
นางสาวรุ่งทิวา สุขนาแซง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................