มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เกษตรสมบูรณ์58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582620201
นางสาวขนิษฐา ฦาชา 
2
582620203
นายจิรายุส คชสาร 
3
582620213
นายภานุวัฒน์ ฦาชา 
4
582620218
นายสายชล ลาภคุณ 
5
582620219
นายสุริยา วิญญายงค์ 
6
582620220
นางสาวหทัยรัตน์ อุปาจันโท 
7
582620225
นางสาวกัลญานี สวัสดิ์ศรี 
8
582620226
นางสาวป้อมเพชร คุงดิน 
9
582620227
นางจตุรพร เลี่ยมปรีชา 
10
582620228
นางดาวรุ้ง ช่วยหาญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................