มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แก้งคร้อเมือง58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582620306
นายพงษ์ศักดา จันทรา 
2
582620307
นางสาวภัสชรีย์ เอี่ยมเตชะวระกูล 
3
582620310
นายกฤษดา รัตนจำนงค์ 
4
582620329
นายธีรโชติ แคนลาด 
5
582620335
นายฉัตรชัย กล้าหาญ 
6
582620340
นางอรทัย กล้าหาญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................