มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แก้งคร้อเมือง58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582620301
นางกัญณคุณ ธาดาชลกาญจน์ 
2
582620302
นางสาวช่อผกา ขุมทรัพย์ 
3
582620303
นายณทศพร พงษ์พันนา 
4
582620304
นายตรีภัทร ธาดาชลกาญจน์ 
5
582620306
นายพงษ์ศักดา จันทรา 
6
582620307
นางสาวภัสชรีย์ เอี่ยมเตชะวระกูล 
7
582620309
นางสาวสิริญณา โสมขุนทด 
8
582620310
นายกฤษดา รัตนจำนงค์ 
9
582620314
นางสาวนิรมล กิจการ 
10
582620316
นายพลตรี ศิลาทอง 
11
582620317
นางพิมพ์ปวีณ์ มูลสันเทียะ 
12
582620320
นางสาวมะลิวัลย์ ไพศาลพันธ์ 
13
582620321
นายสัญญา นาโพธิ์ 
14
582620322
นางสาวสุรีย์ญา จิตหาญ 
15
582620324
นางสาวอมรวรรณ พูมชนะ 
16
582620329
นายธีรโชติ แคนลาด 
17
582620335
นายฉัตรชัย กล้าหาญ 
18
582620337
นางสาวภัทรศยา รอดสูงเนิน 
19
582620340
นางอรทัย กล้าหาญ 
20
582620345
นายศุภกิจ ทองนำ 
21
582620346
นายถาวร อุตะมะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................