มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แก้งคร้อเมือง58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582620301
นางกัญณคุณ ธาดาชลกาญจน์ 
2
582620304
นายตรีภัทร ธาดาชลกาญจน์ 
3
582620306
นายพงษ์ศักดา จันทรา 
4
582620307
นางสาวภัสชรีย์ เอี่ยมเตชะวระกูล 
5
582620309
นางสาวสิริญณา โสมขุนทด 
6
582620310
นายกฤษดา รัตนจำนงค์ 
7
582620316
นายพลตรี ศิลาทอง 
8
582620317
นางพิมพ์ปวีณ์ มูลสันเทียะ 
9
582620320
นางสาวมะลิวัลย์ ไพศาลพันธ์ 
10
582620321
นายสัญญา นาโพธิ์ 
11
582620324
นางสาวอมรวรรณ พูมชนะ 
12
582620329
นายธีรโชติ แคนลาด 
13
582620335
นายฉัตรชัย กล้าหาญ 
14
582620340
นางอรทัย กล้าหาญ 
15
582620346
นายถาวร อุตะมะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................