มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บ้านไผ่58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582620401
นางสาวเกยูร หวานเสร็จ 
2
582620402
นายเกรียงศักดิ์ กะราม 
3
582620403
นายคงกฤษฎิ์ บางปา 
4
582620404
นางสาวจิราพร ปาริโต 
5
582620405
นางสาวจุลัยลักษณ์ นรศรี 
6
582620406
นายณรงค์ชัย หอมสมบัติ 
7
582620408
นางสาวปิยาพร หวานเสร็จ 
8
582620411
นางสาวรัตนา มาศรี 
9
582620412
นางสาวรัตนากรณ์ สูงเพีย 
10
582620413
นางรัตนาภรณ์ น้อยสุวรรณ 
11
582620415
นายสันติสุข น้อยสุวรรณ 
12
582620416
นางสาวเสาวณี ประสิทธ์นอก 
13
582620417
นายอรรถวิทย์ วัฒโน 
14
582620418
นายอาชา ผลภิญโญ 
15
582620419
นายอานนท์ ลมดา 
16
582620421
นางสาวมยุรี เทศน้อย 
17
582620424
นายอดิศักดิ์ ไสวงาม 
18
582620425
นางจุฬาวัลย์ ศรีระวัตร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................