มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บ้านไผ่58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582620401
นางสาวเกยูร หวานเสร็จ 
2
582620404
นางสาวจิราพร ปาริโต 
3
582620405
นางสาวจุลัยลักษณ์ นรศรี 
4
582620406
นายณรงค์ชัย หอมสมบัติ 
5
582620411
นางสาวรัตนา มาศรี 
6
582620413
นางรัตนาภรณ์ น้อยสุวรรณ 
7
582620415
นายสันติสุข น้อยสุวรรณ 
8
582620417
นายอรรถวิทย์ วัฒโน 
9
582620421
นางสาวมยุรี เทศน้อย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................