มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นครราชสีมา58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582620502
นางสาวจิราพร นิราราช 
2
582620504
นายทวีศักดิ์ ชารีพันธ์ 
3
582620505
นายธวัชชัย แพงคำฮัก 
4
582620506
นายนิด เถรหมื่นไวย์ 
5
582620507
นายบุญช่วย เกตุจันทึก 
6
582620509
นางสาวพรศิริ ศรีลอง 
7
582620513
นางสาววรรณภา คลองงาม 
8
582620516
นายสมาน มุ่งกลาง 
9
582620517
นายสำเริง ปั้งกระโทก 
10
582620518
นายสุรเชษฐ์ เพ็ชรรอด 
11
582620519
นางสาวเสาวณีย์ แก้วแพ 
12
582620520
นายอาทิตย์ บุญมาก 
13
582620521
นายคำนึง เนื่องกระโทก 
14
582620522
นายสินเจริญ รัตตะรังสี 
15
582620523
นางสาวสุทธิดา แปะกระโทก 
16
582620525
นางสาวนัทธาพร เจ้าสันเทียะ 
17
582620526
นางสาวเจริญศรี กบกลางดอน 
18
582620527
นางสาวโยธกา แกสันเสียะ 
19
582620528
นางสาววรรณิสา เทดี 
20
582620529
นางสาวศรีแพร หมอปะคำ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................