มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นครราชสีมา58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582620502
นางสาวจิราพร นิราราช 
2
582620505
นายธวัชชัย แพงคำฮัก 
3
582620507
นายบุญช่วย เกตุจันทึก 
4
582620509
นางสาวพรศิริ ศรีลอง 
5
582620518
นายสุรเชษฐ์ เพ็ชรรอด 
6
582620520
นายอาทิตย์ บุญมาก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................