มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัตุรัส58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582620601
นางสาวจุฑารัตน์ รินลา 
2
582620603
นายธาดาพงษ์ พิมพ์โนนทอง 
3
582620604
นายไมตรี มะกรูดอินทร์ 
4
582620605
นายสัญชัย สุขสิงห์ 
5
582620609
นายนิทัศน์ สิงหะสุริยะ 
6
582620610
นางบานเย็น ผิวรักษา 
7
582620612
นางปราณี ราษี 
8
582620613
นางปวีณา พิมพ์โนนทอง 
9
582620615
นางรุ่งทิวา เถื่อนศรี 
10
582620616
นางสาววิราพร วรรณพงศ์ 
11
582620618
นายสงัด เติมพันธุ์ 
12
582620619
นายสมพร ผิวรักษา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................