มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประทาย+คง58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582620703
นายจำรัส ท่วมนอก 
2
582620711
นางทองแดง นามนนท์ 
3
582620713
นางสาวพรทิพย์ หวังล้อมกลาง 
4
582620714
นางนิ่มนวล อาษากลาง 
5
582620715
นายประดิษฐ์ ยิ่งยอด 
6
582620718
นางพรชนก แรมพิมาย 
7
582620720
นายพิเชษฐ์ พัชราชีวิน 
8
582620723
นางสาวระพีพรรณ สมชมพู 
9
582620724
นางเรไร มอญใหม 
10
582620728
นายวุฒิพงษ์ ทองสิทธิ์ 
11
582620729
นางสาวศิรินันท์ ขามกิ่ง 
12
582620730
นายศิริพงศ์ มอญใหม 
13
582620731
นางสาวศุภิสรา ดีนวล 
14
582620732
นางสุกฤตา ขอช่วยกลาง 
15
582620735
นายเฮม ภู่นอก 
16
582620738
นางสาวทัศนีย์ ทองสายออ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................