มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประทาย+คง58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582620701
นางสาวกัญญารัตน์ อ่อนเกิด 
2
582620702
นางจงกลนี ทิวกลาง 
3
582620703
นายจำรัส ท่วมนอก 
4
582620705
นายจิรายุทธ พฤกษา 
5
582620711
นางทองแดง นามนนท์ 
6
582620713
นางสาวน้ำทิพย์ หวังล้อมกลาง 
7
582620714
นางนิ่มนวล อาษากลาง 
8
582620715
นายประดิษฐ์ ยิ่งยอด 
9
582620718
นางพรชนก แรมพิมาย 
10
582620719
นางสาวพรทิพย์ ชอบสระกลาง 
11
582620720
นายพิเชษฐ์ พัชราชีวิน 
12
582620723
นางสาวระพีพรรณ สมชมพู 
13
582620724
นางเรไร มอญใหม 
14
582620725
นางสาวลัดดาวรรณ จิตรปทุม 
15
582620726
นายวัชระ ศรีจันทร์ 
16
582620728
นายวุฒิพงษ์ ทองสิทธิ์ 
17
582620729
นางสาวศิรินันท์ ขามกิ่ง 
18
582620730
นายศิริพงศ์ มอญใหม 
19
582620731
นางสาวศุภิสรา ดีนวล 
20
582620732
นางสุกฤตา ขอช่วยกลาง 
21
582620735
นายเฮม ภู่นอก 
22
582620738
นางสาวทัศนีย์ สมจิตร 
23
582620744
นายวันชัย ปาทาน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................