มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประทาย+คง58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582620703
นายจำรัส ท่วมนอก 
2
582620711
นางทองแดง นามนนท์ 
3
582620714
นางนิ่มนวล อาษากลาง 
4
582620715
นายประดิษฐ์ ยิ่งยอด 
5
582620718
นางพรชนก แรมพิมาย 
6
582620720
นายพิเชษฐ์ พัชราชีวิน 
7
582620723
นางสาวระพีพรรณ สมชมพู 
8
582620724
นางเรไร มอญใหม 
9
582620728
นายวุฒิพงษ์ ทองสิทธิ์ 
10
582620729
นางสาวศิรินันท์ ขามกิ่ง 
11
582620730
นายศิริพงศ์ มอญใหม 
12
582620731
นางสาวศุภิสรา ดีนวล 
13
582620732
นางสุกฤตา ขอช่วยกลาง 
14
582620735
นายเฮม ภู่นอก 
15
582620738
นางสาวทัศนีย์ ทองสายออ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................