มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประทาย+คง58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582620713
นางสาวพรทิพย์ หวังล้อมกลาง 
2
582620723
นางสาวระพีพรรณ สมชมพู 
3
582620724
นางเรไร มอญใหม 
4
582620725
นางสาวลัดดาวรรณ จิตรปทุม 
5
582620729
นางสาวศิรินันท์ ขามกิ่ง 
6
582620730
นายศิริพงศ์ มอญใหม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................