มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมแพโคกสูง58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582620803
นายโชติพิสิฐ ธีรสุคนธ์ 
2
582620804
นายเจริญ พันธุจิตร 
3
582620806
นางสาวนวพร ศิลาสูงเนิน 
4
582620807
นายณัฐกานต์ ขันลุน 
5
582620809
นายนัทธพงศ์ พันธุจิตร 
6
582620811
นางสาววรีรัศมิ์ คำสะอาด 
7
582620812
นางประสงค์ ศิลารัตน์ 
8
582620813
นายพรเทพ ตามชัยภูมิ 
9
582620815
นางสาววงศ์เดือน หงส์คำ 
10
582620819
นางสมลักษณ์ เจียมเมืองปัก 
11
582620820
นายธนวัฒน์ อึ่งหนองบัว 
12
582620823
นายขวัญชัย สารี 
13
582620824
นางสาวสุดาพร สารี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................