มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมืองย่าโม58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582620902
นางจำลอง เข็มทอง 
2
582620904
นายชอบ กลึงโพธิ์ 
3
582620905
นายไชยรัตน์ ฝอยกลาง 
4
582620913
นางรังสินี ปะตังทะโล 
5
582620917
นางสมจิตร ดุมกลาง 
6
582620919
นางสายทิพย์ สินพูน 
7
582620921
นางสุจิตรา ใยงูเหลือม 
8
582620922
นางอัมรา ซุ่มทองหลาง 
9
582620923
นายอำนวย ดุมกลาง 
10
582620927
นางจันทพร แก้วสำราญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................