มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สีมาด่าน58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582621002
นายเตียม วิศิษฏ์ศิลป์ 
2
582621003
นายธิติสรร ชูจัตุรัส 
3
582621004
นายนันทวุฒิ ไมขุนทด 
4
582621008
นางสาวพรกมล ธราพรนนท์ 
5
582621012
นายมุจจรินท์ เวชฤทธิ์ 
6
582621014
นางสาวศรีสุดาลักษณ์ กัวะขุนทด 
7
582621016
นางสาวศุภรัสมิ์ ศักดิ์ศิริดำรงค์ 
8
582621017
นางสาคร โพธิ์เกษม 
9
582621019
นางสาวสิริกร คีรีสูงเนิน 
10
582621020
นางสุรีรัตน์ บุญเกิด 
11
582621021
นายอภิชัย ศิริชู 
12
582621022
พระอุทัย ศิลปชัย 
13
582621023
นายฐปกรณ์ ฝอดสูงเนิน 
14
582621024
นางสาวนันทพร ยอดขุนทด 
15
582621026
นายวุฒิชัย พาขุนทด 
16
582621027
นายสุชาติ ประสิทธิ์สุวรรณ์ 
17
582621029
นายณรงค์ฤทธิ์ ขุมพุทรา 
18
582621030
นางสาวพัชรินทร์ สายแก้ว 
19
582621034
นางสาวสุวรรณี วงษ์สุวรรณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................