มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บำเหน็จ58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582621101
นางสาวกรรณิกา เป้าประจำเมือง 
2
582621102
นางกุสุมา โชติธนาตย์ 
3
582621104
นายชวการ จุลรังสี 
4
582621105
นายณรงค์ แสงฤทธิ์ 
5
582621107
นางสาวปราณวรินทร์ ถาวรพันธุ์มณี 
6
582621110
นางพรพรรณ เหล็กจีน 
7
582621115
นายวรกฤต ศุภไชยกุล 
8
582621116
นางสาววันวิสาข์ พงษ์ปลัด 
9
582621117
นายวิชัย ลายสันเทียะ 
10
582621120
นายสหัส โชติธนาตย์ 
11
582621122
นางสาวสุฑามาศ บัวทองคำ 
12
582621123
นายสุภกิจ ปิดสุวรรณ์ 
13
582621124
นายโอฬาร เจริญรักไทย 
14
582621126
นางจามจุรี วงศ์แสง 
15
582621128
พระพิทักษ์ มอขุนทด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................