มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บำเหน็จ58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582621101
นางสาวกรรณิกา เป้าประจำเมือง 
2
582621102
นางกุสุมา โชติธนาตย์ 
3
582621105
นายณรงค์ แสงฤทธิ์ 
4
582621107
นางสาวปราณวรินทร์ ถาวรพันธุ์มณี 
5
582621115
นายวรกฤต ศุภไชยกุล 
6
582621116
นางสาววันวิสาข์ พงษ์ปลัด 
7
582621117
นายวิชัย ลายสันเทียะ 
8
582621120
นายสหัส โชติธนาตย์ 
9
582621122
นางสาวสุฑามาศ บัวทองคำ 
10
582621123
นายสุภกิจ ปิดสุวรรณ์ 
11
582621124
นายโอฬาร เจริญรักไทย 
12
582621126
นางจามจุรี วงศ์แสง 
13
582621128
พระพิทักษ์ มอขุนทด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................