มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บำเหน็จ58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582621102
นางกุสุมา โชติธนาตย์ 
2
582621103
นางสาวจิราภรณ์ กิจกลิ่น 
3
582621104
นายชวการ จุลรังสี 
4
582621120
นายสหัส โชติธนาตย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................