มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บำเหน็จ58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582621101
นางสาวกรรณิกา เป้าประจำเมือง 
2
582621102
นางกุสุมา โชติธนาตย์ 
3
582621103
นางสาวจิราภรณ์ กิจกลิ่น 
4
582621104
นายชวการ จุลรังสี 
5
582621105
นายณรงค์ แสงฤทธิ์ 
6
582621106
นายถนอม ชาญชำนิ 
7
582621107
นางสาวปราณวรินทร์ ถาวรพันธุ์มณี 
8
582621108
นางสาวพเยาว์ โพธิ์ทอง 
9
582621110
นางพรพรรณ เหล็กจีน 
10
582621115
นายวรกฤต ศุภไชยกุล 
11
582621116
นางสาววันวิสาข์ พงษ์ปลัด 
12
582621117
นายวิชัย ลายสันเทียะ 
13
582621120
นายสหัส โชติธนาตย์ 
14
582621121
นายสิทธิกร มีชำนาญ 
15
582621122
นางสาวสุฑามาศ บัวทองคำ 
16
582621123
นายสุภกิจ ปิดสุวรรณ์ 
17
582621124
นายโอฬาร เจริญรักไทย 
18
582621125
นายกังวาลไกร จริยเศรษฐพงศ์ 
19
582621126
นางจามจุรี วงศ์แสง 
20
582621127
นางสาวปาณิสรา สนิท 
21
582621128
พระพิทักษ์ มอขุนทด 
22
582621129
นายพุฒิพงษ์ หิบค้างพลู 
23
582621132
นางสาวสิริประไพ ไคขุนทด 
24
582621133
นางอาทิตยา จริยเศรษฐพงศ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................