มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มิ่งมงคลคีรี58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582621201
นายคมกฤษ ศิริบุญตานนท์ 
2
582621202
นายชโลทร ตีกา 
3
582621206
นางทิพวรรณ คำสุก 
4
582621208
นางเพียร รอดแก้ว 
5
582621209
นางมณี รัฐปัตย์ 
6
582621210
นายวสันต์ ยิ่งรัตนสุข 
7
582621211
นายสาธิต พาลีบัตร 
8
582621214
นางสาวจิราภรณ์ ดอนเรือนไพร 
9
582621215
นายชัยสิทธิ์ แก้วสำราญ 
10
582621218
นายธวัชชัย ห้วงสกุลไทย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................