มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมแพการอาชีพ58
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582621302
นายกิตติภัส สีสังชุม 
2
582621310
นายวัชระ ลีลาศ 
3
582621316
นายอาทิตย์ สีนวล 
4
582621317
นางสาวปิยะภา ประยูรเพชร 
5
582621318
นายเสกสรรค์ สุวิชน 
6
582621323
นางสาวอุบลพรรณ ภาควุฒิ 
7
582621324
นางสาวอำภา บุบผามาลา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................