มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ กศปช.เทคโน58.1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582101101
นายกฤษณ์ พิพิธกุล 
2
582101102
นายธีรกฤษณ์ สารธิมา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................