มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ สาธา58
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582103101
นางสาวกิตติญาพร ภิรมย์ญาณ 
2
582103102
นางสาวจิตรมณี สวัสดิ์รักษ์ 
3
582103104
นางจิราวรรณ แต่งเมือง 
4
582103106
นางนรินทร์พร กุลด้วง 
5
582103107
นางสาวนฤมล อินทร์สวาท 
6
582103108
นายนิวัฒน์ ประยูรพันธุ์ 
7
582103114
นางสาวสุวิมล ทำทา 
8
582103115
นางสาวอันธิกา ศรีวิลัย 
9
582103116
นางสาวณัฏฐณิชา เชื้อเมือง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................