มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กศปช.MM58.1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582401105
นายคณิสร ดีวิเศษ 
2
582401107
นายเคารพ วอศิริ 
3
582401117
นายนัฐพล จ่าทอง 
4
582401118
นางสาวนิภาวรรณ นนท์ภักดี 
5
582401121
นางสาวปาลิตา พิมสิม 
6
582401123
นางสาวพัชรี ภิรมย์กิจ 
7
582401127
นางสาวพิมพ์จันทร์ นาอุดม 
8
582401134
นางสาวอภิญญา กุศลชู 
9
582401135
นายอาคม วงกต 
10
582401137
นายอุทิตย์ พิทักษ์พล 
11
582401139
นายวรันธร ขุนพรม 
12
582401140
นางสาวจิราวรรณ ศรีฑากรณ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................