มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ การจัดการ.58
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582401105
นายคณิสร ดีวิเศษ 
2
582401107
นายเคารพ วอศิริ 
3
582401111
นายณรงค์ฤทธิ์ สิงห์ที 
4
582401114
นายณัฐวุฒิ สว่างแสง 
5
582401116
นางสาวธนาภรณ์ สายงาม 
6
582401117
นายนัฐพล จ่าทอง 
7
582401121
นางสาวปาลิตา พิมสิม 
8
582401122
นายปิยณัฐ ชาวนาเสียว 
9
582401125
นางสาวพันธ์ทิวา โมรา 
10
582401126
นางสาวพิชาดา ชื่นอารมย์ 
11
582401127
นางสาวพิมพ์จันทร์ นาอุดม 
12
582401134
นางสาวอภิญญา กุศลชู 
13
582401135
นายอาคม วงกต 
14
582401137
นายอุทิตย์ พิทักษ์พล 
15
582401139
นายวรันธร ขุนพรม 
16
582401140
นางสาวจิราวรรณ ศรีฑากรณ์ 
17
582401141
นายอุดมพงค์ พิพัฒน์พงษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................