มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร การเงิน.58
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582402101
นางสาวขนิษฐา กระจ่างพันธ์ 
2
582402104
นางสาวทิพวรรณ เฉลิมกาย 
3
582402106
นางสาวนิตยา ยศเฉลิม 
4
582402109
นางสาววัลลภา สว่างเมฆ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................