มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร กศปช.FB58.1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582402104
นางสาวทิพวรรณ เฉลิมกาย 
2
582402112
นางสาวนงลักษณ์ ยันตะคุ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................