มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศปช. คอมฯ ธุ
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582403102
นายกฤษฎา ศิลาคำ 
2
582403103
นางจินตนา นาดำ 
3
582403105
นายชนปกร สุรนิวงศ์ 
4
582403106
นายณัฐวุฒิ กุลพรม 
5
582403108
นางสาวธนัฎฐา ฐานวิเศษ 
6
582403114
นางสาวปาริชาติ เป็งพะยอม 
7
582403120
นายศิวกร แก้วพรม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................