มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รปศ.581
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
582301101
นางสาวกฤติยา ปิ่นสังข์ 
2
582301102
นายกิจเกษม แสงทอง 
3
582301103
นางสาวกิตติญาพร สมบัติหลาย 
4
582301107
นายคมเพชร วรรณพงษ์ 
5
582301108
นายจักรรินทร์ ศิลอยู่ 
6
582301109
นางสาวจิราพรรณ สุวรรณจินดา 
7
582301113
นางสาวเบญจมาศ คงโพธิ์น้อย 
8
582301114
นายประพัฒน์พงษ์ วันจำแก้ว 
9
582301116
นางสาวพิราพร ถนอมชาติ 
10
582301117
นางสาวมินตรา วิเศษแสง 
11
582301118
นายวรวัฒน์ จุลพันธ์ 
12
582301119
นายวัชระพล สีหานู 
13
582301120
นางสาววัชราพร อาจกมล 
14
582301126
นางสาวอมรสตรี อาจอารัญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................